Loader

PL
EN

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: moldmaker.eu
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Mega Mold Sp. z o.o. Jasionka 252E 36-002 Jasionka
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mmadmin@moldmaker.eu
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Realizacja zamówionych usług
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7. Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna może korzystać z następujących uprawnień:

 1. Lokalizacja – umożliwia odczytanie parametrów licznika (w tym ilośc cykli, temperatura). Lokalizacja użytkownika nie jest odczytywana ani zapisywania – uprawnienie to jest tylko na potrzebę użycia Bluetooth 4.0 Low Energy.
 2. Pamięć – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia (np. kartę formy).
 3. Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online.
 4. NFC – umożliwia odczyt parametrów licznika za pomocą modułu NFC

The privacy policy describes the rules for the processing of information about you, including personal data and cookies, i.e. cookies.
1. General information

 1. This policy applies to the Website operating at the url: moldmaker.eu
 2. The website operator and the personal data administrator is: Mega Mold Sp. z o.o. Jasionka 252E 36-002 Jasionka
 3. Contact e-mail address of the operator: mmadmin@moldmaker.eu
 4. The operator is the Administrator of your personal data in relation to the data provided voluntarily on the Website.
 5. The website uses personal data for the following purposes:
  • Realization of ordered services
 6. The website gathers information about users and their behavior in the following way:
  1. Through data entered voluntarily in forms, which are entered into the Operator’s systems.
  2. By saving cookie files in end-devices (so-called „cookies”).

2. Selected data protection methods used by the Operator

 1. The places of logging in and entering personal data are protected at the transmission layer (SSL certificate). As a result, personal data and login data entered on the website are encrypted on the user’s computer and can only be read on the target server.
 2. User passwords are stored in a hashed form. The hash function works in one direction – it is not possible to reverse its operation, which is the modern standard for storing user passwords.
 3. The operator changes his administrative passwords periodically.
 4. In order to protect data, the Operator regularly makes backup copies.
 5. An important element of data protection is regular updating of all software used by the Operator to process personal data, which in particular means regular updates of programming components.

3. Your rights and additional information on how the data is used

 1. In some situations, the Administrator has the right to transfer your personal data to other recipients, if it is necessary to perform the contract concluded with you or to fulfill the obligations incumbent on the Administrator. This applies to such groups of recipients:
  • authorized employees and associates who use the data to achieve the purpose of the website
 2. Your personal data processed by the Administrator for no longer than it is necessary to perform related activities specified in separate regulations (e.g. on accounting). With regard to marketing data, the data will not be processed for more than 3 years.
 3. You have the right to request the Administrator:
  • access to personal data concerning you,
  • rectify them,
  • deletions,
  • processing restrictions,
  • and data portability.
 4. You have the right to object to the processing indicated in point 3.3 c) to the processing of personal data in order to perform the legitimate interests pursued by the Administrator, including profiling, while the right to object may not be exercised if there are legally valid legitimate grounds for processing, interests, rights and freedoms overriding you, in particular for establishing, investigating or defending claims.
 5. The Administrator’s actions may be appealed against to the President of the Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.
 6. Providing personal data is voluntary, but necessary to operate the Website.
 7. You may be subject to automated decision making, including profiling, in order to provide services under the concluded contract and for the purpose of conducting direct marketing by the Administrator.
 8. Personal data is not transferred from third countries within the meaning of the provisions on the protection of personal data. This means that we do not ship them outside the European Union.

4. Information in the forms

The website collects information provided voluntarily by the user, including personal data, if provided.
The website may save information about connection parameters (time stamp, IP address).
The website, in some cases, may save information facilitating the linking of data in the form with the e-mail address of the user filling in the form. In this case, the user’s e-mail address appears inside the url of the page containing the form.
The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. in order to process the service request or commercial contact, registration of services, etc.
5. Administrator Logs

 1. Information on the behavior of users on the website may be subject to logging. These data are used to administer the website.

6. Information about cookies

 1. The website uses cookies.
 2. Cookies (so-called „cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the Website’s pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.
 3. The entity that places cookies on the Website User’s end device and obtains access to them is the Website operator.
 4. Cookies are used for the following purposes:
  1. maintaining the Website user’s session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter the login and password on every subpage of the Website;
  2. achieving the goals set out above in the „Important Marketing Techniques” section;
 5. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
 6. Web browsing software (web browser) usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Website Users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of the web browser.
 7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website’s pages.
 8. Cookies placed on the Website User’s end device may also be used by entities cooperating with the Website operator, in particular: Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA) Twitter (Twitter Inc., USA).

7. Mobile application

The mobile application can use the following permissions:

 1. Location – allows you to read the meter parameters (including the number of cycles, temperature). The user’s location is not read or written – this permission is only for the need to use Bluetooth 4.0 Low Energy.
 2. Memory – thanks to this permission the application can save data in the device memory (e.g. form card).
 3. Full network access – mostly required to update data and view some data while browsing online.
 4. NFC – allows you to read the meter parameters using the NFC module